Foto van de algemene vergadering

Wat is een algemene vergadering (AV)?

De statutaire algemene vergadering is het hoogste orgaan in de vzw. Een statutaire algemene vergadering is een algemene vergadering die kan beslissingen nemen zoals de statuten van de VZW bepalen en zoals door de wet voorzien.

Wie neemt er deel aan de AV ?

Alle ouders en personeelsleden van vestiging Marke van de Levensboom zijn automatisch lid van de Algemene Vergadering (AV) van de VZW Celestijn bij ondertekening van het schoolreglement. Bij nieuw samengestelde gezinnen zijn het de personen die het huishoudelijk reglement ondertekenen, die automatisch lid worden van de algemene vergadering (indien ze geen bezwaar melden).

Wanneer is er een AV?

De secretaris en de voorzitter van de algemene vergadering of het vestigingsbestuur roepen minstens twee maal per jaar de leden bij elkaar. De wijze van uitnodigen en stemmen wordt uitvoerig in de statuten beschreven. Hoe leden en team de statutaire vergadering kunnen bijeenroepen, wordt ook beschreven in de statuten.